Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Het herkennen van profielen op de website, waardoor de communicatie kan worden afgestemd op de informatie die bekend is over profielen.

Profielen herkennen

Voor het herkennen van de profielen dienen cookies gekoppeld te worden aan e-mailadressen:voor het verhogen van de matchrate en vragen van consent of extra profieldata.

🕵️‍♂️ Bekende e-mailadressen herkennen

?? 📩 Nieuwe e-mailadressen werven

Communicatie afstemmen

Op basis van de profielen en de koppeling met de cookies, kan de communicatie worden afgestemd:

👤 /wiki/spaces/SG/pages/1041891369

🖱 /?? https://squeezely.atlassian.net/wiki/spaces/SG/pages/1041137996

Informatie verzamelen

Door meer informatie over profielen te verzamelen, kan de communicatie specifieker worden afgestemd op de profielen:

📂 /wiki/spaces/SG/pages/1041039722 1598423044/Profieldata+vragen